İş Sağlığı ve Güvenliği Programı


İş Sağlığı ve Güvenliği programın amacı bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte elemanlar yetiştirmektir. 

Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan, gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen, mesleki etik kurallara uygun davranan bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.
 
PROGRAM BİLGİ FORMU ÖĞRETİM PLANI (2+2) DERS İÇERİKLERİ (2+2) DERS BİLGİ FORMLARI (2+2)
  ÖĞRETİM PLANI (3+1) DERS İÇERİKLERİ (3+1) DERS BİLGİ FORMLARI (3+1)


Program Öğrenme Çıktıları:

1. Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İş Sağlığı ve Güvenliği problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi kazanabilme.
2. Diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri uygulamak, uyarlamak ve iş sağlığı ve güvenliği alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilme.
3. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında temel bilgilere (yönetim, iletişim, yasal mevzuat, dökümantasyon, risk değerlendirme, hijyen v.b.) sahip olabilme.
4. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilme.
5. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilme. (analytic skills).
6. Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazandırma.
7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazandırma.
8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma.