Etik Değerler ve Dürüstlük, Sözleşme

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Etik  Değerler

Etik, değerler kanunlar tarafından sınırları belirlenmiş davranışların dışında kişinin, toplumun kendisine olan güven  ve beklentisine uygun hareket edebilmesidir. Etik değerler toplumsal düzeni kazanabilmek için komu hizmeti yapanların dikkat etmesi gereken ilkelerdir.

Kamu görevi yapan kurumumuz, bu görevi yürütürken bir çok çalışanın hizmetinden yaralanır.

Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği,  öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.

FAALİYETLER YÖNÜNDEN

* Kanun, yönetmelik ve ilgili tüzüklere uyulması,

* Eğitim ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, memnuniyetin arttırılması,

* M.Y.O. vizyon ve misyonuna uygun hareket edilmesi,

* Kurumun güven ve itibarını sarsan davranışlardan kaçınılması esastır.

ÇALIŞANLAR YÖNÜNDEN

* İstenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve zamanında ihtiyaç duyulan birimlere ulaştırılması, işlemlerin bir an önce sonuçlandırılması,

* Ödemelerin yasalara uygun olarak zamanında yapılması,

* Kamu malları ve kaynaklarının kullanılmasında ekonomik davranılması,

* Yapılan işlerde hata oranının ortadan kaldırılması, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,

* Görevlerin başkalarını rahatsız etmeden yapılması,

* Çalışanların tarafsız, adil ve eşit davranması, ayırım yapmaması, hak ve özgürlüklere saygılı olması,

* Çalışanların gerçek dışı beyanlardan kaçınması,

* Müdürlük  makamının yazılı ve sözlü talimatlarına uyulması,

* Görevlilerin sorumluluk ve yükümlülükleri bakımından her zaman hesap verebilir ve denetlenebilir olması,

* Mal bildiriminde bulunulması,

* Kurumun menfaatlerinin korunması, görülen ya da haberdar olunan yasa dışı iş ve eylemlerin yetkili yöneticilere bildirilmesi esastır.

İDARE YÖNÜNDEN

* Çalışanlara eşit davranılması, çalışanların sorunları ile ilgilenilmesi,

* Çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatlerin önlenmesi,

* Çalışanların kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar hazırlanması,

* Personele nezaket ve saygı kuralları içerisinde davranılması,

* Ödüllendirme sistemine önem verilmesi,

* Çalışanlara yönelik sosyal aktivitelerin arttırılması,

 

* Personele etik kuralların ve performans ölçütlerinin duyurulması,

* Meslek Yüksekokuluna  yıllarca hizmet vermiş müdür ve diğer çalışanların, kuruluş yıldönümleri ve benzer etkinliklere davet edilmesi, kendilerini hatırlatacak çalışmalara yer verilmesi esastır.

 

ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ


Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 

·                    Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

 

·                    Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 

·                    Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

 

·                    Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

 

·                    Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

 

·                    Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

Adı Soyadı     :

 

Unvanı :

 

Sicil No            :

 

İmza    :

 

ÖĞRENCİ ETİK KURALLARI

 

 Etik bilinç ve anlayışıyla;

           * Sorumlu olduğum alanlarda (ders, atölye, grup çalışmaları, staj, derse yazılım vs.) en etkin, hızlı ve verimli biçimde çalışmayı, sorumlu olduğum alanlardaki duyuru ve gelişmeleri takip etmeyi,

       * İlgili kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun davranmayı,

          * İnsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ilkeleri doğrultusunda davranmayı,

          * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde öğrenciliğin gereklerine uygun davranmayı,

          * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

          * Kopya çekmemeyi, kopya çekmekte başkalarına yardım etmemeyi,

       * Espiye MYO Yönetim Kurulunca yayımlanan bütün talimat ve prosedürlere uygun davranmayı,

          * Espiye Meslek Yüksekokulunun akademik, idari, teknik ve hizmet işlerini yürütmekte olan personeline saygı kuralları çerçevesinde davranmayıarkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

        GRÜ Espiye MYO Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenci etik davranış ilke ve değerlerine bağlı kalmayı, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETİĞİ

 

Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Karşı Sorumlulukları

(a)      Öğrencileri araştırma ve öğrenmeye teşvik eden ve cesaretlendiren bir ortam  yaratır,

(b)     Öğrencileri mesleğin ya da disiplinin temel değer ve ilkelerini öğrenmeye, fikirlerini serbestçe ifade  etmeğe ve bağımsız düşünmeğe teşvik eder,

(c)      Her dersin/programın öğrenme çıktılarını açık hale getirir, dersin gerekliliklerini ve başarı ölçütlerini belirler,

(ç)   Öğrencilerin     çalışmalarını      ve     performanslarını     adil-tarafsız     ve     dürüst     olarak     değerlendirir, değerlendirmeleriyle öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlar, zamanında ve yapıcı geri bildirimler verir,

(d)       Öğrencilerin çalışmalarını ve sınavlarını zamanında değerlendirir ve duyurur,

(e)     Öğrencilerin öğrenme özgürlüklerini korur, öğrenme haklarına zarar verecek uygulamalara izin vermez,

(f)       Öğrencilerin derslerle ilgili değerlendirmelerini dikkate alır,

(g)      Yasal olarak açıklanması gerekenler dışında, öğrencilerin özel-kişisel bilgilerine saygı gösterir, bu bilgileri gizli tutar,

(h)     Öğrencilere, öğretim sürecinde, diğer çalışmalarda ya da kamu hizmetlerinde taşımaları gereken mesleki ve entelektüel yükümlülüklerini bildirir,

(ı)     Kişisel  çıkarları  için  öğrencilerini  istismar  etmez  ya  da  ortaklaşa  hazırlanan  bir  çalışmayı  öğrencilerin katkılarını belirtmeden sunmaz,

(i)        Öğrencilere referans olurken adil ve nesnel davranır,

(j)       Öğrencilerle arasında, mesleki profesyonellik sınırlarını aşacak ölçüde kişisel yakınlık ve ilişkilere izin vermez,

(k)      Her türlü tacizin hiçbir biçimde kabul edilemez olduğunu bilir ve buna göre davranır,

(l)        Öğretim verdiği alanda, öğrencilerin güncel ve kaliteli eğitim alabilmesi için araştırmalar yaparak uzmanlığını sürekli geliştirir,

(m)   Öğrencilerin farklı yeteneklere ve özelliklere sahip olduklarını kabul eder ve her bir öğrencinin entelektüel ve kişisel gelişimine katkı sunmaya çalışır,

(n)     Hassas konulara değinirken öğrencilerin duygu ve düşüncelerine saygı duyar,

(o)     Öğrencilerin yüksek mesleki etik değerlerle yetişmeleri ve çok yönlü gelişmeleri için onlara davranışları ile örnek olur,

(ö)   Öğrencilerin birbirlerine ve öğretim elemanlarına karşı saygı duymalarını teşvik eder,

(p)     Öğrencileri, öğrenmelerine engel olacak ya da sağlıklarına ve güvenliklerine zararlı olan ortamlardan korumaya özen gösterir,

(q)     Öğrencilerden herhangi bir ikramı veya hediyeyi kabul etmez

 

Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretimle ilgili sorumlulukları

a)Derslerini, yetkili kurullarn onayladığı program içeriğine uygun olarak vermek

b)Öğrencilerin derslerden aldıkları değerlendirme ve notlarını,mahkeme kararı ve öğrencinin yazılı izni olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamak

c)İlke olarak ders programında belirlenen yer ve zamanda dersinde bulunmak,mecburi durumlar dışında derslerini bir başkasına yaptırmamak.