Birimimiz Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Birimimiz Misyonu:

Milletimizin temel değerleri ve ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitimde kaliteyi esas alarak; demokratik ders ortamları sağlamak, öğrenenlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, mesleki becerilerinde kendi performanslarını sağlayabilecekleri uygulama ve stajlar yaptırmak, mesleki iş analizlerine göre bunları geliştirmek, iş tanımlarındaki değişmeleri anında örgütsel hedef haline getirmek, çağdaş gelişmeleri ve eğitimdeki değişimleri takip ederek bunu öğretim ortamında değerlendirerek vizyonumuza uygun bireyler yetiştirmektir.

Birimimiz Vizyonu:

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen, yükseköğretimin hedeflerini ve felsefesini benimsemiş, Türkiye Cumhuriyeti Devletine sadakatle bağlı, çoğulcu demokrasiyi ve parlamenter sistemi özümsemiş, Atatürk İlke ve İnkılâplarını kabullenmiş, mesleği ile ilgili çağdaş gelişmelerin farkında olan, işinde titiz ve başarılı, kendini sürekli geliştirmeye kararlı, rakipleriyle yarışma iradesinde, kabiliyetlerini sonuna kadar kullanmasını bilen, kendisine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının farkında olan, iş tanımına uygun çalışmayı prensip edinen, başarı odaklı ara işgücü ve kalifiye elamanlar yetiştirmektir.

Birimimiz Değerleri:

Atatürkçülük, Yurtseverlik, Hukukun Üstünlüğü, Bilimsellik, Katılımcılık, Toplumsal Yararlılık, Güvenilirlik, Saydamlık, Evrensellik, Araştırmacılık, Kalite ve Verimlilik, Fırsat Eşitliği, Çevre Bilinci, Hesap Verilebilirlik, Özgürlük, Çağdaşlık olarak belirlenmiştir.

Birimimiz Stratejik Hedefleri:

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak;

Yüksekokulumuzu tercih eden öğrencilerin seçtikleri alanda maksimum düzeyde donanımlı olmasının sağlanması, öğrencilerin sosyal iletişimlerinin artırılması ve boş zamanlarını okulda değerlendirebilmelerinin sağlanması, öğrencilere araştırma bilincinin kazandırılması.

Sürdürülebilir araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

Proje hazırlama becerilerini geliştirici eğitimler düzenlenmesinin sağlanması, AB eğitim programları çerçevesinde araştırma projeleri yürütmek ve projelerin geniş katılımlı, verimli ve etkin sonuç alacak şekilde devamının sağlanması, diğer Meslek Yüksekokulları ile işbirliği içinde Ar-Ge projesi üretmek ve ortak bir şekilde yürütmek.

Fiziki ve kurumsal altyapının geliştirilmesi;

Öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak yüksekokulumuza ilave olarak sosyal hizmet alanlarının (spor, sosyal aktivite alanları) oluşturulması.

Uluslararasılaşma;

Erasmus, Farabi vb. öğrenci, akademik-idari personel değişim programlarına katılımın artırılması, uluslararası statüde düzenlenen toplantı ve kongreleri katılımın artırılması, yüksekokulumuzda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması.

Üniversite toplum ilişkilerinin geliştirilmesi;

Yöre halkına yönelik düzenlenen etkinlik sayısının artırılması, mezuniyet sonrası üniversite-mezun ilişkilerini güçlendirilecek bağlantı kurulması, Yüksekokulumuz sorunlarına çözüm üretmek ve geliştirmek anlamında diğer kurum ve kuruluşlar ile bağlantıların artırılması.